• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Skjenkeløyve alkohol - fast løyve

Informasjon

Personar eller verksemder som ønskjer å drive serveringsstad som sel alkoholholdig drikk, må søke om skjenkeløyve. Skjenkeløyve vert gitt for maksimum fire år om gongen. Endringar i løyve skjer ofte fleire gangar i løpet av løyveperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og avløysar for løyvet, endringar i driftskonsept og endringar i eigarforhold. Slike endringar krev ofte ny godkjenning, eventuelt nytt løyve. Løyvet fell bort ved overdraging av verksemd. Verksemda kan likevel fortsette på det tidlegare løyvet i inntil tre månader. Føresetnaden er at løyvemyndigheit (kommunen) er gjort merksam på dette og at det vert søkt om nytt løyve så snart som mogleg og seinast innan 30 dagar etter overdraginga.

Løyvet kan gjelde

  • Alkoholhaldig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • Alkoholhaldig drikk med lågare alkoholinnhald enn 22 volumprosent
  • All alkholhaldig drikk

Målgruppe

Skjenkeløyve kan søkast av personar eller verksemder som ønskjer å drive sal av alkohalholdig drikk for drikking på staden (skjenking).

Kriterium/vilkår

Skjenkeløyve kan ikkje gjevast åleine, det må også føreligge eit serveringsløyve. Løyvesøkar og personar som har vesentlig innflytelse på verksemda, må ha utvist uklanderlig vandel.

For kvart løyve skal det utpeikast ein styrar med avløysar knytt til serveringsstaden. Styrar og avløysar må begge ha bestått kunnskapsprøva om alkohollova. Begge personane må vere over 20 år og arbeide i verksemda. Dei må oppfylle krava som er sett i alkohollova (og serveringslova).

Etablerarprøva

Alle som vil verte godkjent som dagleg leiar/styrar ved stadar som har, eller skal søke om skjenkeløyve/serveringsløyve, må ha avlagt og bestått etablerarprøva.
 
Pris for tenesta

Alle som innehar en sals eller skjenkeløyve skal kvart år betale et gebyr til kommunen, jfr. alkohollovens § 1-7. Gebyret skal reknast på grunnlag av forventa omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Minstegebyr
I forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 er minstegebyret for å inneha eit salsløyve sett til kr. 1.740,- pr. år. Minstegebyret for å inneha en skjenkebevilling er kr. 5.400,- pr. år.

Samarbeidspartar

  • Vaktselskap/kontrollører
  • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkjarens og sentrale personers vandel)
  • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokala, spesielt kjøkken- og toalettforhold)
  • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om løyvehavar føl skatte-, avgifts- og rekneskapslover)
  • Nav sosialtenesta

 

Brosjyre:

Kunnskapsprøva - informasjon frå helsedirektoratet

Regelverk

Lov om omsetjing av alkoholhaldig drikk (alkohollova)

Lov om serveringsverksemd (Serveringslova)

Forskrift om omsetnad av alkoholhaldig drikk (Alkoholforskrifta)

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader